In 2008 zijn wij gestart vanuit het idee dat wij de beste zorg kunnen leveren voor mensen met autisme. Wij hebben goede relaties opgebouwd met gemeenten, ketenpartners en woningbouwverenigingen en zijn een actieve partner. Wij geloven in locaties waar mensen zich thuis voelen en zich goed kunnen ontwikkelen in mooi ingerichte ruimtes. Onze zelforganiserende teams worden bijgestaan door een deskundig team met teamcoaches, expertbegeleiding en ervaringsdeskundige kennis. De eigen Academie biedt scholing en deskundigheidsbevordering. Wij voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen en zijn HKZ GGZ gecertificeerd.

Onze missie

Wij stellen onszelf ten doel om mensen te ondersteunen om op hun eigen manier zo zelfstandig als mogelijk te kunnen functioneren. Samen met alle betrokkenen werken we toe naar een situatie waarin we elkaar niet ‘onnodig nodig’ hebben. Hulp zetten we in om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten.


Onze visie

Ieder mens heeft een interne drive naar onafhankelijkheid, het maken van eigen keuzes en naar eigen vermogen deelnemen aan de maatschappij. Wanneer mensen door diverse problemen niet in staat zijn dit naar wens, binnen de eigen mogelijkheden, te doen kunnen zij professionele hulp verwachten van ons. Hierbij waken wij voor een situatie waarin iemand die hulp ontvangt niet meer in staat is zelf keuzes te maken en volledig leunt op de begeleiding die geboden wordt.
Wij stimuleren zelfstandigheid, het gebruik maken en ontdekken van de eigen krachten en zorgen dat wij niet overnemen wat niet overgenomen hoeft te worden.  
Wij richten ons op het vergroten van zelfstandigheid, zelfredzaamheid, competenties en het versterken van het persoonlijke netwerk. 
Wij werken met een eigen methodiek die een verzameling vormt van alle handelingen die wij verrichten tijdens een zorgtraject, gebaseerd op de kennis, kunde en ervaring die wij hebben over en met onze doelgroep. 
 
Onze cliënten hebben door hun autisme vaker andere ontwikkelingslijnen en -snelheden dan mensen zonder autisme. Aan hen wordt echter dezelfde taken en verrichtingen gevraagd als bij elk ander persoon. Hierdoor lopen ze regelmatiger aan tegen situaties waarin de vaardigheden nog niet toereikend zijn om een bepaalde taak zelfstandig te kunnen volbrengen.   

De impact van het hebben van autisme, reikt verder dan die voor de persoon alleen. Ook ouders, broers/zussen, werk en directe omgeving ondervinden vaak gevolgen en zijn ook een belangrijk onderdeel van de benodigde netwerkondersteuning. Een passende werkwijze kan zich daarom niet alleen richten op de cliënt zelf. Wij zijn een tijdelijke factor in iemand zijn leven; familie en naastbetrokkenen zijn dit doorgaans veel langer.  


Onze werkwijze

Onze interventies moeten ondersteunend zijn aan de behoeftes van onze cliënten en hun naastbetrokkenen en zijn daarom grofweg onder te verdelen in 2 onderdelen:  

  • Actief bijdragen aan het vergroten van de vaardigheden en zelfbewustzijn van de cliënt, zodat de cliënt meer zelfredzaam wordt.

  • Vergroten van de kennis, vaardigheden en doelgerichte ondersteuning van het netwerk rond de cliënt, zodat de cliënt minder professionele ondersteuning nodig heeft.


Lees verder over onze werkwijze